Projekty

Operační program podnikání a inovace

OPPI – Rozšíření činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, vědecko-výzkumnými a vysokoškolskými institucemi

Hlavním cílem projektu je inovovat a dále rozvíjet energetický klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v energetickém průmyslu a posilují spolupráci mezi firemním sektorem, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi…

OPPI – Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit

Hlavním cílem projektu je rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru především v oblasti energetiky a energetické koncepce s ohledem na rozvoj Moravskoslezského kraje. Dílčím cílem projektu je také zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou v oblasti výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor….

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPVK – 1.1 Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK

Hlavním cílem projektu „1.1 Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“ je zvýšit popularitu elektrotechnických a stavebních oborů u žáků základních škol a zkvalitnit praktickou výuku na středních školách a to s ohledem na požadavky členů Moravskoslezského energetického klastru….

OPVK – 2.4 Budoucnost technických oborů – partnerství (příjemce VUT Brno)

Cílem projektu Budoucnost technických oborů (BTO) je vybudování a rozvoj kooperační sítě mezi centry, vysokými školami, podnikatelským a veřejným sektorem se záměrem čelit kritickým výzvám (nejistotám), před které budou postaveny technické obory v první polovině 21. století. Projekt BTO je v synergii s dalšími OP a soustředí se na vytvoření optimálních podmínek zejména po vyčerpání prostředků pro VaV ze SF EU…

OPVK – 2.4 Partnerství v oblasti energetiky

Dosavadní zkušenosti firem a vysokých škol v oblasti energetiky prokazují, že vytvoření silného partnerství podporujícího odborné praxe a stáže s vazbou na společné projekty je nezbytně nutné. Podpůrným cílem je příprava a realizace interaktivních seminářů a workshopů, časopisu, vytvoření komunikační platformy a dlouhodobý rozvoj sítě partnerské spolupráce v oblasti energetiky pro rozvoj klíčových kompetencí a systému pravidelných odborných praxí

OPVK – 2.4 Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe – partnerství (příjemce Zemědělský výzkum s.r.o.)

Hlavním cílem projektu je vytvořit a propojit organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy a motivovat mladé vědce a studenty praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.

OPVK – 3.1 Energetická gramotnost

Hlavním cílem projektu je rozšíření a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích materiálů a modelů (elektrostavebnice), systému seminářů a dnů otevřených dveří realizovaných v Ostravě. Realizací projektu chceme zvýšit informovanost občanů Ostravy o ústřední roli energie v moderním životě, o tom, jak je vyráběna, transformována a používána, a o důsledcích těchto procesů…

Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů

Hlavním cílem projektu je především rozšířit a zkvalitnit praktické vyučování vybraných středních škol se zaměření na elektrotechniku (partneři projektu) ve dvou regionech, vytvořením Vlastních středisek praxe Moravskoslezského energetického klastru (MSEK), jejichž aktivity budou odpovídat reálným potřebám firem s elektrotechnickým zaměřením působícím v daném regionu…

Česky | English